OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.stolky-stoly.cz . Provozovatelem internetového obchodu je J.Hyrák, IČ: 41508025, se sídlem Blatnice 702, 696 71 Blatnice pod Sv. Ant., evidující úřad Městský úřad Veselí nad Moravou. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Vymezení pojmů: Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/Pro­dávající

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/Spot­řebitel

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel

Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách (návrh na uzavření kupní smlouvy) vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, popř. služby za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Doprava

Doprava námi nabízených výrobků není zakalkulována v ceně výrobku, protože snahou naší firmy je nabídnout kvalitní zboží za rozumnou cenu bez zbytečného navýšení ceny výrobku. Cenu za dopravu zjistíte jakmile vložíte zboží do košíku tzn. hodnota dopravy se vypočítá podle skladby objednaného zboží.

Způsob dopravy

Osobní odběr : tento způsob dopravy je vždy zdarma a nespornou výhodou je časová nezávislost na doručovateli. Zákazníka kontaktujeme telefonicky jakmile je zboží připraveno na příslušné prodejně k odběru.

Naše doprava : dopravu zajišťujeme po celém území ČR vlastními upravenými vozy, aby nedošlo ke zbytečnému poškození zboží vlivem dopravy. V ceně dopravy není zajištěno stěhování zboží, řidič pomáhá se složením za první uzamykatelné dveře. Před vlastním dovozem zboží budete telefonicky informováni, termín a čas dovozu Vám sdělíme dva pracovní dny před samotným dovozem. Dohodnutý čas a datum doručení Vám bude následně potvrzen e-mailem. Při odmítnutí nabídnutého termínu dovozu Vám nabídneme náhradní termín dle našich dopravních možností. V případě, že zákazník jakýkoliv již telefonicky sjednaný termín na místě nedodrží a k převzetí zboží se nedostaví, bude mu účtováno znovu dopravné.

TOPTRANS – obchodní balík : garantuje doručení následující pracovní den po odeslání zásilky. Po odeslání zásilky zákazník obdrží email s číslem zásilky a může sledovat celý průběh doručení zásilky.

Převzetí zboží třetí osobou

Postup při převzetí zboží pro kupujícího, který není spotřebitelem Při dovozu zboží si zkontrolujte stav obalu přebíraného zboží, v případě poškození obalu, si zboží ihned rozbalte před řidičem. V případě, že bude obal nepoškozen, zboží bez prodlení převezměte. Po převzetí je však nutné zboží do 24 hodin rozbalit a zkontrolovat stav, na pozdější reklamace způsobené přepravou nebude brán zřetel! Postup při převzetí zboží pro kupujícího, který je spotřebitelem Při převzetí zboží kupujícím spotřebitelem je mu doporučeno, aby rovněž učinil kontrolu doručené zásilky a to zejména, zda – li není poškozena či nebylo-li porušeno její originální balení. V případě doručení poškozené zásilky není spotřebitel povinen takovou zásilku přijímat a má nárok na dodání nové bezvadné zásilky. Spotřebiteli se doporučuje v případě dodání poškozené zásilky nebo v případě porušení jejího originálního balení tuto skutečnost uvést do dokladu o převzetí a neprodleně informovat prodávajícího. Minimálně tak předejde případným komplikacím s následnou reklamací zásilky zboží, které není v souladu s kupní smlouvou.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

• Veškeré podané objednávky jsou závazné. • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem podepsaných údajů a náležitostí. • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Ceny výrobků

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Odstoupení od smlouvy při uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku Storno objednávky objednávku je možné stornovat do dvou hodin od vytvoření objednávky mailem na adrese info@stolky-stoly.cz

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Jako kupující máte právo odstoupit od smlouvy kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu (za předpokladu, že se nejedná o zakázkovou výrobu nebo věc upravenou podle přání kupujícího). V souladu s § 53, odst. 7 Občanského zákoníku má dále kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

• Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu doručen projev vůle o odstoupení od smlouvy. Nejlépe tedy odešlete email (na info@stolky-stoly.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).“ Datum a podpis 2) Zboží doručte nejlépe na adresu naší provozovny, Blatnice 702, 69671 Blatnice pod Sv. Ant. 3) Zboží, které budete odesílat, by mělo být (pokud možno) v původním obalu, nesmí jevit známky užívání, musí být nepoškozené, kompletní a pokud možno s originálním dokladem o koupi. 4)Neposílejte zboží na dobírku!

• spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy na zboží vyráběné na zakázku.

• při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží, nejpozději však do 30 dnů od obdržení projevu vůle odstoupení od smlouvy. Dodavatel má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

• byla-li snížena hodnota zboží (došlo k částečnému spotřebování či opotřebování zboží, zboží není kompletní nebo bylo poškozeno – tedy došlo k bezdůvodnému obohacení, případně byla způsobena škoda), je kupující povinen chybějící hodnotu nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž kupujícímu vyplacena ve snížené hodnotě.

Kupující – spotřebitel – nemůže, podle odstavce 8 § 53 Občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy:

• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění

• na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele

• na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele (zakázková výroba!) nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

• na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

• na dodávku novin, periodik a časopisů

Práva a povinnosti kupujícího

• Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

• Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu neposkytne Vaše osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita jen při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednávek a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněnou bankovním převodem.

Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci (odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů), stačí když nám napíšete na email: info@stolky-stoly.cz Vaše registrace bude zrušena. O vymazání emailu budete informováni.

Reklamační řád Způsob uplatnění a vyřízení reklamace

Zaručujeme Vám, že v našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jako ve všech maloobchodních prodejnách a které jsou v souladu s platnými právními předpisy. Na zboží objednané a zakoupené na www.nejnejnabytek.cz poskytujeme záruku v délce 24 měsíců od převzetí zboží. Reklamace uplatňujte pokud možno písemnou formou, a to mailem na adresu info@nejnejnabytek.cz nebo faxem na čísle 518 331 779, popřípadě poštou na adresu provozovny J.Hyrák, Blatnice 702, 696 71 Blatnice pod Sv. Ant. Následně Vás budeme kontaktovat a řešit postup vyřízení reklamace. Pokud bychom na Vaši písemnou formu e-mailem do 24 hodin nereagovali, kontaktujte nás prosím na telefonu 518 331 780, zda byla reklamace na náš mail doručena. Děkujeme.

Pro bližší informace, týkající se případných reklamací nás můžete kontaktovat na tel. čísle: 518 331 780 a nebo emailem: info@stolky-stoly.cz

Na všechny výrobky je poskytnuta záruční doba 24 měsíců ode dne zakoupení a převzetí zboží. Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, má zákazník právo toto reklamovat. Reklamace bude přijata pouze v případě uplatnění v záruční době, nejlépe spolu s platným dokladem o koupi výrobku. postel-matrace.cz je povinen oprávněnou reklamaci prošetřit popřípadě zboží opravit či vyměnit v zákonné lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na výměnu nebo odstoupení od smlouvy.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen vydat doklad o zakoupení výrobku nebo o poskytnutí služby s uvedením data prodeje výrobku nebo poskytnutí služby, o jaký výrobek nebo o jakou službu se jedná a za jakou cenu byl výrobek prodán nebo služba poskytnuta, spolu s identifikačními údaji prodávajícího obsahujícími jméno a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, případně název prodávajícího, jeho identifikační čís­lo.

Postup převzetí zboží pro kupujícího, který není spotřebitelem

Při převzetí zboží od posádky vozidla nebo pracovníků značkových prodejen se odběratel přesvědčí o správnosti počtu předávaných jednotek, u baleného zboží o neporušenosti obalu a stavu dodávky. Správnost potvrdí podpisem na přepravním listu (při zaslání zboží přepravní službou) nebo na kopii dodacího listu (při dopravě nejnejnabytek.cz). Pokud má zboží při převzetí porušený obal, je odběratel povinen přesvědčit se o celistvosti a neporušenosti zboží. Toto je třeba uvést do prodejního listu, jinak právo na mechanické poškození zaniká.

Vady dodávky, které jsou zřejmé při odběru, musí být reklamovány ihned při převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká. Ostatní zřejmé vady zjištěné např. při montáži je odběratel povinen oznámit neprodleně. Vady materiálu je povinen oznámit okamžitě po jejich zjištění ve lhůtě stanovené pro záruku.

Postup převzetí zboží pro kupujícího, který je spotřebitelem

Při převzetí zboží kupujícím spotřebitelem je mu doporučeno, aby rovněž učinil kontrolu doručené zásilky a to zejména, zda – li není poškozena či nebylo-li porušeno její originální balení. V případě doručení poškozené zásilky není spotřebitel povinen takovou zásilku přijímat a má nárok na dodání nové bezvadné zásilky. Spotřebiteli se doporučuje v případě dodání poškozené zásilky nebo v případě porušení jejího originálního balení tuto skutečnost uvést do dokladu o převzetí a neprodleně informovat prodávajícího. Minimálně tak předejde případným komplikacím s následnou reklamací zásilky zboží, které není v souladu s kupní smlouvou.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad., Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva vyplývající ze záruky

• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. Reklamaci řeší prodávající v součinnosti s výrobcem zboží. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Záruka se nevztahuje na: • vady zboží, na něž byla poskytnuta sleva vady způsobené opotřebením, atmosférickými nebo chemickými vlivy • vady způsobené při dopravě dopravním prostředkem zákazníka • vady způsobené nesprávným skladováním, nesprávně provedenou montáží, opravou a nesprávným používáním zboží.

V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na úhradu nákladů spojených s reklamací. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho stránky jednalo o zneužití práv)."

Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS – Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. ( www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS – Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na www.spotrebitele.info/audit/au¬dit.php. V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky na www.spotrebitele.info nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8Kč/min).

 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YjAxZDZmNW